Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Koncepce rozvoje školy 2017 - 2019

21.11.2018

Základní škola Pardubice – Dubina, Erno Košťála 870


„Non schoale sed vitae discimus. Neučíme se pro školu, ale pro život.“

                                                                                          (Seneca Lucius Annaeus)

Základní škola Dubina je „vzdělávající a vzdělávající se školou“. Hlavním faktorem pro efektivní a kvalitní školu jsou její žáci a zaměstnanci. Pro další rozvoj školy je nutné rozvíjet kulturu školy, motivovat žáky, rodiče i zaměstnance, neboť jen spolupracující tým nadšených, kvalitních a schopných lidí, jejich pozitivní přístup je cestou k naplnění strategie, cílů a vizí školy. Při stanovení strategie rozvoje školy musíme vždy citlivě vážit potřeby, zájmy, přání žáků a rodičů na jedné straně a poslání, cíle, zájmy a funkce základní školy na straně druhé s přihlédnutím k novým principům národní koncepce vzdělávání. Dubinská škola se v současné době stala přitažlivou nejen pro své žáky a jejich rodiče, ale i pro své zaměstnance. V dalším období rozvoje školy bych chtěla navázat na předchozí období a inspirovat se z dosažených úspěchů. Chtěla bych pokračovat v rozvoji a efektivním propojení tradiční školy a školy moderního typu užívající nové informační technologie, metody a formy práce. Měla by být školou, která poskytuje žákům základní vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání, připravuje žáky pro další studium i pro život v nové otevřené Evropě a zajišťuje jejich osobnostní růst. Tato škola by měla být perspektivní i pro své zaměstnance, kteří zde budou rádi pracovat a budou motivováni k dalšímu profesnímu růstu. Tyto stanovené cíle jsou v souladu s pojetím školního vzdělávacího programu Klíč k vědění.  Pro stanovení zvolené strategie rozvoje školy si musíme uvědomit, že škola je ovlivňována vnějším i vnitřním prostředím.

Vnější prostředí

Základní škola Pardubice-Dubina patří do vzdělávací soustavy státu řízené MŠMT. Škola zaujímá postavení samostatného právního subjektu (příspěvková organizace) zřízeného Statutárním městem Pardubice.  Nalézá se na území Městského obvodu Pardubice III. V tomto městském obvodu se nachází další základní škola a tři mateřské školy, s kterými škola udržuje vztahy vzájemné spolupráce. Na vysoké profesionální úrovni je úzká spolupráce s  Městským obvodem Pardubice III, Magistrátem města Pardubice, Městskou policií Pardubice, Krajským úřadem Pardubice a Úřadem práce Pardubice. Partnery školy jsou i střední školy a učňovská zařízení v regionu. Ve škole pracuje školská rada. Škola se pravidelně prezentuje v radničních zpravodajích města a městského obvodu, velmi kvalitními webovými stránkami školy a spoluprací s médii.

Vnitřní prostředí

ZŠ Pardubice-Dubina je plně organizovaná škola, která slučuje základní školu, školní jídelnu a školní družinu. Hlavní činností školy je výchova a vzdělávání žáků ve věku 6 až 15 let v rámci povinné devítileté školní docházky. Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Klíč k vědění. Škola se nachází na sídlišti Dubina a je koncipována do 5 pavilonů, pavilon I. stupně a školní družiny, pavilon II. stupně, pavilon školní jídelny, pavilon šaten a pavilon 3 tělocvičen. Pavilony školy jsou po celkové rekonstrukci. Škola má 24 kmenových tříd, všechny kmenové třídy i odborné učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo dataprojektory s projekční plochou. Dále využívá odborné učebny, hudební sál, počítačové učebny, Lego učebnu a učebnu klávesových nástrojů. K vybavenosti školy náleží nově zrekonstruované školní hřiště, zelená učebna a odpočinkově relaxační místo. V areálu školy má detašované pracoviště ZUŠ Pardubice-Lonkova. Škola nabízí žákům i veřejnosti v rámci doplňkové činnosti a činnosti ŠD široké spektrum zájmových kroužků a vzdělávacích kurzů. Na škole pracuje žákovský parlament. Ve škole pracuje vyrovnaný profesionálně zdatný tým kvalifikovaných pedagogů. Škola je velmi dobře materiálně vybavena, má dobře fungující zázemí.

 

 

Strategické cíle rozvoje školy

 

 1. Vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání Klíč k vědění
 2. Rozvoj a podpora osobnosti, talentu a zájmu každého žáka
 3. Evaluace a hodnocení práce a výsledků vzdělávání žáků
 4. Profesní a osobnostní růst učitele, posílení role a motivace učitelů
 5. Image školy – prohloubení a rozvoj spolupráce s rodiči a veřejností a ostatními školami na principech partnerství
 6. Zlepšení materiálního vybavení a estetického prostředí areálu školy

 

Realizační plán zvolené strategie

                

 1. vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání Klíč k vědění

 

Školní vzdělávací program Klíč k vědění, jehož motto je „Vědění je poklad – klíčem k němu je škola“, naplňuje  hlavní cíle národní politiky vzdělávání a je plně v souladu s upraveným RVP ZV platným od 1. 9. 2017.

V této oblasti se zaměřím na tyto hlavní cíle:

 • poskytování kvalitních základů všeobecného vzdělání;
 • průběžnou práci na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků, v závislosti na skladbě žáků, identifikaci a vyhodnocování silných a slabých stránek školy;
 • vzdělávání a výchovu žáků pro běžnou realitu všedního života;
 • vytváření srozumitelné, zajímavé a reálné vzdělávací nabídky, která bude věkově přiměřená,
 • rozvíjení čtenářské, matematické a sociální gramotnosti,
 • rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti komunikace v cizím jazyce, využívání informačních a komunikačních technologií, na rozvoj znalostí o evropském společenství a zvýšení zájmu o technické předměty a matematiku;
 • rozvíjení čtenářské gramotnosti a finanční gramotnosti;
 • zajištění rovných příležitosti pro všechny žáky, systematickou identifikaci individuální potřeby žáků při vzdělávání, spolupráci s odbornými pracovišti,
 • vytváření vlastní strategie práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření, průběžné vyhodnocování její účinnost,
 • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v souladu s doporučeními PPP a s ohledem na individuální možnosti každého žáka;
 • cílený výběr metod práce ve vyučování s ohledem na individuální možnosti žáka;
 • zohledňování potřeb a možností žáků při dosahování cílů základního vzdělávání;
 • vytváření příznivého sociálního, emocionálního a pracovního klimatu;
 • zajištění větší dostupnosti výpočetní techniky během vyučování i po vyučování;
 • podporu výuky přírodovědných, technických předmětů a cizích jazyků.

Prostředky k dosažení cílů:

 • dlouhodobé vzdělávaní pedagogického sboru zaměřené na naplňování klíčových kompetencí, činnostního učení, průřezových témat a dodatků úprav ŠVP apod.;
 • využívání klasických i moderních forem a metod výuky;                                                                                                          
 • aktivní využívání výukových modulů a DUM vytvořených v rámci projektů ESF OP VK;                                                                                                                
 • nabídka volitelných a nepovinných předmětů zaměřených na oblasti, ve kterých by se škola měla profilovat  –  matematika, přírodovědné předměty, rozvíjení informačních dovedností, výuka cizích jazyků, sport;
 • doplnění vzdělávacího obsahu o aktuální a důležitá témata, která vyplývají z upraveného RVP ZV
 • dopravní výchova, čtenářská gramotnost, finanční gramotnost, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce, sexuální a rodinná výchova; plavání
 • zadávání zajímavých úloh, vedení k samostatnému vyhledávání informací;                                                                                                                         
 • rozvíjení čtenářské gramotnosti, oživení tradice práce s knihou, zřízení čtenářských koutků ve třídách, realizace programu „Čteme spolu“, „Pasování na malé čtenáře“, projekty a spolupráce s městskou knihovnou;
 • rozvíjení finanční gramotnosti; projektové dny k dané tématice na 2. stupni; přiměřená integrace rozpracování problematiky do předmětů na 1. stupni;                                                                                                           
 • navázání kontaktu se školou v anglicky a německy mluvících zemích, zapojení do projektu ERASMUS +, TANDEM;
 • zabezpečení moderních učebních pomůcek, interaktivních výukových programů a knižních publikací využitelných při nových formách a metodách práce;
 • partnerství v projektech Podpora technického vzdělávání;
 • pokračování v pořizování ICT techniky do kmenových tříd 2. stupně – interaktivní dataprojektory, tablety;
 • zpřístupnění  počítačových učeben v odpoledních hodinách.   

 

 1. Rozvoj a Podpora osobnosti, zájmu a talentu každého žáka

 

Hlavním úkolem tohoto cíle je vychovávat žáky tak, aby byli připraveni pro běžnou realitu všedního života. Zaměřit se na výchovu elementárních etických vlastností a vést žáky k slušnému chování, k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učit je žít společně s ostatními.  Účinnou motivací vzbuzovat zájem o celoživotní učení.

V této oblasti se zaměřím na tyto hlavní cíle:

 • vedení žáků k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem;
 • pokračovat v budování pozitivního vztahu žák – učitel; učitel – rodič; žák – žák;
 • týmovou spolupráci mezi žáky rozvíjet v ovzduší tolerance, radosti z úspěchů;
 • mezipředmětové integrace průřezových témat ve výuce;
 • osvojení vědomostí a dovedností, které přispějí k uplatnění žáků na trhu práce, a probouzení zájmu o celoživotní učení;
 • cílený výběr metod práce ve vyučování s ohledem na individuální možnosti žáka;
 • zohledňování potřeb a možností žáků při dosahování cílů základního vzdělávání;
 • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v souladu s doporučeními PPP a s ohledem na individuální možnosti každého žáka;
 • prosazování zdravého životního stylu; prevence sociálně patologických jevů;
 • nabídku sportovních, zájmových a volnočasových aktivit.

Prostředky k dosažení cílů:

 • podpora dalšího vzdělávání pedagogů a přednášek zaměřených na změnu postojů a vztahů mezi učiteli a žáky;                                                                          
 • rozvoj talentů a zájmů o jednotlivé obory, realizovat flexibilní diferenciací;
 • organizování cílených a tematických exkurzí, výletů, besed, přednášek a seminářů;
 • dodržování třídních úmluv o jednání a chování;
 • realizace pedagogické diagnostiky, sociometrie vztahů v třídních kolektivech;
 • zdravý životní styl, prevence sociální patologie, region, multikulturní problematika - projekt  EDISON, adaptační pobyty při přechodu žáků na 2. stupeň apod.;
 • aktivní trávení přestávek, preventivní programy odborníků;
 • kompenzace jednostranného zatížení organismu při vyučování;
 • využití areálu školy pro volnočasové aktivity žáků v odpoledních hodinách – zájmové kroužky, vzdělávací kurzy.  

 

 

 1. Evaluace a hodnocení dosažených výsledků vzdělávání žáků

 

Hodnocení školy i žáků musí být objektivní a nezkreslenou informací o jejich činnosti. Hodnocení je zpětná vazba o zvládnutí problematiky, informace o tom, jak dovede žák zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Škola je subjektem zodpovědným za to, jak učí a vychovává. Důležitým prvkem strategie školy je proto i systematické hodnocení dosažených výsledků, aby byla zajištěna kvalita a efektivita vzdělávací práce.

V této oblasti se zaměřím na tyto hlavní cíle:

 • prosazování změn v hodnocení žáků a realizace průběžné diagnostiky;
 • budování fungujícího systému měření výsledků vzdělávání;
 • realizování hodnotících testů externího i interního charakteru;
 • zkvalitnění přípravy žáků na profesní orientaci.  

Prostředky k dosažení cílů:

 • pokračování ve spolupráci s ČŠI – testování NIQES, SCIO;
 • implementace výsledků testování PISA do výuky;
 • ohodnocení výsledků i úsilí, podpora sebehodnocení;
 • organizování individuálních konzultací, intenzivních příprav na přijímací řízení;
 • organizování školních kol soutěží, cílená příprava žáků na olympiády a soutěže mimo rámec školy;
 • pololetní zhodnocení výsledků - podklad pro cílené plánování vzdělávání do dalšího pololetí;
 • snižování počtů neúspěšných žáků individuálním přístupem a pomocí;
 • omezit neprospívající na minimum, poskytování prostoru pro opravu nezdařených výkonů;
 • vyhlášení měsíce září jako rozjezdového bez špatných známek.

           

 1. profesní a osobnostní růst učitelů, Posílení role a motivace učitelů

 

Prioritou školy v této oblasti je rozvoj současného týmu kvalitních a sehraných pedagogů, kteří splňují kvalifikační požadavky. Zaměřím se na přípravu podmínek na implementaci kariérního řádu do praxe a posilování pozitivní motivace zaměstnanců.

V této oblasti se zaměřím na tyto hlavní cíle:

 • stabilizaci a rozvoj kvalifikovaného pedagogického týmu; 
 • podporu odborného růstu pedagogických pracovníků;
 • výběr nových pedagogických pracovníků;
 • motivace k práci a rozvoji školy;
 • vytváření vhodného pracovního prostředí - podporu atmosféry klidu a tolerance ve vzájemných vztazích zaměstnanců;
 • týmovou spolupráci, promyšlené a rovnoměrné delegování úkolů;
 • veřejnou prezentaci úspěchů pedagogů;
 • hodnocení a sebehodnocení vykonané práce.

Prostředky k dosažení cílů:

 • DVPP a odborný růst učitelů realizovat v souladu s jejich zájmy a přínosem pro školu;
 • preference studia dalšího vzdělávání v oborech, které budou přínosem pro školu (ICT technologie, finanční gramotnost, čtenářská gramotnost, nové formy a metody práce, prevence patologických jevů, komunikace);
 • preference školení celé sborovny (management třídy, problémový žák ve výuce atd.);
 • pokračování v osvědčeném způsobu výběru nových pracovníků – životopis – pohovor - příprava a realizace vyučovací hodiny;
 • vytváření kulturního prostředí pro práci učitelů – vybavení kabinetů, sboroven, podpora a rozvoj týmové spolupráce, vzájemná hospitační činnost učitelů;
 • pokračování v ročním hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků podle stanovených kritérií.
 • podporovat zapojení pedagogů do národních a mezinárodních projektů,
 • provádět systematické hodnocení práce pedagogů, zajišťovat jim zpětnou vazbu o kvalitě jejich práce, plánovat jejich profesní rozvoj,
 • podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace,
 • promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich rozvoj,
 • motivovat zaměstnance průhledným a jasným systémem vyplácení mimotarifních složek platu, možnostmi odborného rozvoje,
 • vypracovaný kontrolní systém uplatňovat ve všech oblastech činnosti školy, hodnotit profesionalitu přístupu zaměstnanců k plnění pracovních povinností, přístup k potřebám rodičů a žáků, vzájemnou spolupráci pedagogů,
 • v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP,
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého pedagogického týmu, dále se zaměřit na získávání oprávnění k výkonu specializovaných činností.

 

 

 1. IMAGE ŠKOLY  -  Prohloubení a rozvoj spolupráce s rodiči, veřejností a ostatními školami na principech partnerství

 

Nejdůležitějším prvkem tohoto cíle je naplnění  trendu otevřenosti: být informačním a vzdělávacím centrem ve svém okolí, nabízet prostor k volnočasovým aktivitám svých žáků i veřejnosti, aktivně komunikovat se zákonnými zástupci a ostatními institucemi na principech partnerství, neuzavírat se před informacemi. Mým záměrem je prezentovat veřejnosti školu nejenom jako instituci, ale dokazovat, že je živým organismem, který se vyvíjí a reaguje na změny ve společnosti. Naplňování tohoto principu pozitivně ovlivňuje i výchovu a vzdělávání žáků.

V této oblasti se zaměřím na tyto hlavní cíle:

 • spolupráci se zákonnými zástupci rozvíjet na základě partnerství;
 • rozvoj spolupráce se školami v blízkém okolí;
 • mezigenerační propojení a spolupráce v oblasti výchovy a vzdělávání; 
 • propojení života školy s životem obvodu, ve kterém se nachází;
 • informování veřejnosti o aktivitách a činnostech školy;
 • zřízení Školního informačního kanálu. 

Prostředky k dosažení těchto cílů:

 • informování rodičů o průběhu vzdělávání a výchovy žáků na třídních schůzkách, konzultačních dnech, prosazování přítomnosti žáka na těchto jednáních;
 • zjišťování spokojenosti žáků a rodičů se školou, přijímání námětů pro zlepšení;
 • pokračování v rozšiřování a zkvalitňování informací o aktivitách a úspěších školy prostřednictvím internetových stránek, Dubovin, radničních zpravodajů, denního tisku a médií;
 • aktivní spolupráce s předškoláky a seniory – „starší učí mladší“ (četba, příprava na školu, vzájemné návštěvy, adopce seniora rodinou)
 • udržování a rozvíjení aktivní spolupráce s MŠ ve spádové oblasti (vzájemné návštěvy, dny otevřených dveří se zapojováním dětí do aktivit školy, využívání tělocvičen atd.);
 • rozvíjení spolupráce se školním psychologem, zapojení externích specialistů do vzdělávání a výchovy žáků – besedy, exkurze, tvořivé dílny;
 • spolupráce se školskou radou a školním žákovským parlamentem, zřizovatelem, krajským úřadem, městským obvodem, městskou policií, městskou knihovnou;
 • pokračování v tradičních akcích školy „Loučení se školou“, slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků, „Vítání podzimu“ atd .
 • zpřístupnění multimediální učebny a školního hřiště pro veřejnost (besedy, kultura, informatika, počítačové kurzy pro seniory).
 •  

 

 1. Zlepšení materiálního vybavení a estetického prostředí areálU školy

 

Vhodné pracovní prostředí vybavené funkční didaktickou, multimediální, pracovní technikou a moderními učebními pomůckami rozvíjí a podporuje tvůrčí podmínky pro činnost žáků i zaměstnanců školy.

V této oblasti se zaměřím na tyto hlavní cíle:

 • regeneraci zeleně v celém areálu školy;
 • zlepšování prostředí v areálu školy, oprava dlažby, pořízení relaxačních prvků na nádvoří;
 • pořízení pergoly nad zelenou učebnou , relaxačně odpočinkového místa;
 • modernizace a rekonstrukce školní jídelny, tělocvičen;
 • pořízení nových učebních pomůcek, ICT techniky (interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizéry, tablety, výukové programy v síťových verzích), nábytek, podlahové krytiny,
 • rekonstrukce odborných učeben, zřízení venkovního výtahu u pavilonu B.

 Prostředky k dosažení těchto cílů:

 • jednání se zřizovatelem školy o celkové rekonstrukci školní jídelny, renovaci tělocvičen;
 • monitoring jiných zdrojů pro další zlepšení prostředí areálu školy;
 • dokončení výzdoby chodeb a vestibulu pavilonu A (čtvero ročních období, letem světem);
 • vyhledávání sponzorů, získávání dotací, reakce na vypisované granty, sledování vyhlášení výzev ESF v období 2017-2020.

 

V dalším období bych chtěla vést a rozvíjet tuto školu nastaveným směrem s cílem udržet vysoký standard ve výchovné a vzdělávací práci pedagogů, rozvíjet příznivé klima školy, korektní vztahy mezi zaměstnanci školy, žáky a jejich rodiči. Chtěla bych pokračovat v trendu stálého zlepšování prostředí a vybavenosti školy. Při realizaci této strategie budu vycházet z toho, co je již praxí osvědčené, využiji silných stránek školy a budu se snažit překonat některé zaběhnuté stereotypy, které nejsou efektivní.

 

 

………………………………………………………..

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková                                                                                                           

 

Soubory ke stažení

 

Autor: pravec@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 21. 11. 2018