Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

O škole

Základní škola Pardubice - Dubina se nachází na sídlišti Dubina a je koncipována do 5 pavilonů, pavilon I. stupně a školní družiny, pavilon II.stupně, pavilon školní jídelny, pavilon 3 tělocvičen a pavilon šaten. Škola má 24 kmenových tříd, 10 odborných učeben, multimediální studovnu, hudební a společenský sál , 2 počítačové učebny, učebnu klávesových nástrojů, Lego učebnu a  učebny s interaktivními tabulemi. Prostory bývalého školního pozemku jsou využívány jako „zelená učebna“ pro výuku v přírodě a odpočinkově relaxační místo pro školní družinu.

Škola je od 1. ledna 1994 příspěvkovou organizací a vykonává činnost základní školy, školní jídelny a školní družiny. Hlavní činností školy je poskytování základního vzdělávání žáků ve věku 6 až 15 let v povinné devítileté školní docházce a poskytování školských služeb. Vyučuje se podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Klíč k vědění. Školní jídelna slouží ke stravování žáků základní školy a zajišťuje závodní stravování zaměstnanců školy. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy.
K lepšímu využití všech hospodářských možností a odborností zaměstnanců provozuje škola, na základě povolení zřizovatelem ve zřizovací listině, doplňkovou činnost. Pronajímá prostory v souladu s ustanovením smlouvy o výpůjčce, provozuje zájmovou činnost, pořádá vzdělávací, kulturní a sportovní akce, poskytuje kopírovací služby.

Tělocvičny školy jsou ve všední dny po skončení vyučování využívány sportovními oddíly. Soboty jsou vyčleněny pro zájmovou sportovní činnost veřejnosti nebo mistrovské zápasy sportovních oddílů. V neděli jsou tělocvičny pro veřejnost uzavřeny. Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku jsou v odpoledních a večerních hodinách v tělocvičnách přítomni pověření správci.
K vybavenosti školy náleží školní hřiště, které v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách slouží obyvatelům i návštěvníkům sídliště. 

V areálu školy má detašované pracoviště ZUŠ Pardubice – Lonkova. ZUŠ nabízí žákům školy i ostatním dětem z blízkého okolí výuku v oboru tanečním (s vlastním baletním sálem), výtvarném a hudebním.
Na škole pracuje žákovský parlament, jehož zástupci jsou členy Městského žákovského parlamentu Pardubice. Školní žákovský parlament se schází 1krát měsíčně se zástupci jednotlivých tříd školy a přichází s náměty, které jsou v průběhu školního roku realizovány.

Areál školy je od roku 2010 po celkové rekonstrukci. Součástí rekonstrukce bylo: výměna oken a dveří, osazení oken venkovními, elektronicky ovládanými žaluziemi, zateplení všech pavilonů, nové barevné omítky, kompletní oprava střech, rekonstrukce spojovací chodby a pavilonů šaten včetně nových šatních skříněk, kompletní rekonstrukce sociálního zařízení pro žáky i dospělé, včetně vybudování sociálního zařízení pro handicapované, kompletní rekonstrukce vzduchotechniky v pavilonu školní jídelny. Doposud se nevyskytly žádné závady, které by souvisely s dokončenou rekonstrukcí. Stavební práce byly provedeny velmi kvalitně. Toto se projevilo i ve výrazné úspoře dodávky tepla v topném období.