Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče!
I v letošním roce bude probíhat zápis do 1. tříd elektronicky v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu. Aplikace Vám bude zpřístupněna od 1. dubna 2021
Příjem žádostí o přijetí dítěte i o odklad školní docházky bude probíhat z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru ve všech školách zřizovaných statutárním městem Pardubice v termínu od 19. dubna do 23. dubna 2021 korespondenčně. 

Pozor! Vyplnění žádosti v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu nestačí. Je nutné vyplněnou přihlášku vytisknout, podepsat a v termínu od 19. dubna do 23. dubna doručit škole jednou z možností popsaných níže.

Podání vytištěné a podepsané žádostí s přílohami lze provést těmito způsoby:

1. Zasláním do datové schránky školy: fhghkcm (každá škola má svou datovou schránku, zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba ne firemní).

2. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou s přílohami.

3. E-mailem - na podatelna@zsdubina.cz  pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).

4. Osobním podáním denně do 15.30h - vhození v zalepené obálce označené slovem "Zápis" do schránky umístěné na bráně školy po vstupu na nádvoří, schránka je označena slovem PODATELNA. Na email uvedený v přihlášce bude zaslán potvrzující email o přijetí žádosti. Bude zajištěn denní výběr schránky.

5. Pokud budete mít nějaké přání (paní učitelka, kamarádi...  ), tak přiložte k žádosti na zvláštním papíře.  

Přílohy k žádosti o přijetí:

1. Kopie rodného listu dítěte – vždy

2. K doložení trvalého a skutečného bydliště dítěte na naší škole postačí vyplněné a podepsané čestné prohlášení (formulář je níže v příloze a nebo v záložce Zápis do prvních tříd)

3. Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2021 budou žáky naší ZŠ – uveďte jméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte (tuto informaci ověří ředitel školy, ale jejím sdělením urychlíte proces řízení).

Odklady školní docházky

 Přílohy k žádosti o odklad:

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Kopie rodného listu dítěte – vždy

Kopie stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy

Kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení -vždy

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitel školy řízení přeruší
a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění.

Rozhodnutí o přijetí pod registračními čísly bude vyvěšeno ve skříňce na bráně školy a na webových stránkách školy (hlavní stránka a v záložce Zápis do 1. tříd) dne 10. 5. 2021 v 9.00 hod.
Třídní učitelé 1. tříd pro školní rok 2021/2022:
 Mgr. Ivanka Morávková
 Mgr. Eva Rainbergová
 Mgr. Naďa Křivková
 Schůzka budoucích prvňáčků bude 31. 5. 2021.

 

Důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků ve školním roce 2021/2022

Informace o průběhu zápisu do 1. tříd na ZŠ Pardubice-Dubina pro školní rok 2021/2022

Škola může dle své kapacity otevřít  3 první třídy. Kapacita naplněnosti prvních tříd je max. 90 žáků. Vyučovacím a jednacím jazykem školy je český jazyk.

Zápis se koná od pondělí 19. dubna 2021 do pátku 23. dubna 2021.

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2015. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015.

Rodiče (zákonní zástupci) k zápisu předloží:

* elektronicky vyplněnou a vytištěnou Žádost o přijetí podepsanou zákonným zástupcem. Na Žádosti o přijetí bude systémem vygenerováno jedinečné registrační číslo, které je nutné si zapsat, protože pod tímto číslem (ne pod jménem) bude zveřejněno přijetí dítěte do školy.

* rodný list

* doklad o trvalém bydlišti dítěte (pokud rodiče nemají doklad o bydlišti, vyplní čestné prohlášení)

Čestné prohlášení je ke stažení na stránkách školy www.zsdubina.cz – hlavní stránka nebo záložka Zápis do prvních tříd.

Doklad o trvalém bydlišti může být nahrazen platným občanským průkazem jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte.

 Odklad povinné školní docházky

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce i s oběma doporučujícími posudky.

Doporučení pro rodiče, kteří budou žádat o odklad pro školní rok 2021/2022:

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní docházky je vhodné zajistit si výše doporučující posudky před dubnovým termínem zápisu. Pokud dne 19. až 23. dubna 2021 budou tyto dokumenty předloženy ředitelce školy spolu s elektronickou žádostí o odklad povinné školní docházky, může povolit odklad již v termínu zápisu, tedy 19. a 23. dubna 2021. V případě obou souhlasných doporučení k odkladu se nevyplňuje elektronická Žádost o přijetí dítěte.

V případě, že zákonní zástupci zvažují odklad nebo nemají ve dnech zápisu obě souhlasná doporučení k odkladu, musí elektronicky vyplnit, vytisknout a podepsat Žádost o přijetí dítěte i Žádost o odklad

 Děti po odkladu v roce 2020/2021

Pokud bylo dítě u zápisu vloni, musí se  celý zápis absolvovat znovu s elektronicky vyplněnou Žádostí o přijetí dítěte.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno pod vygenerovaným registračním číslem na webových stránkách školy - hlavní stránka a v záložce Zápis do 1. tříd. Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny také na vstupních dveřích obou pavilonů školy a ve vývěsní skříňce dne 10. 5.2021 v 9.00h.

 Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Pardubice-Dubina do 1. ročníku od 1. 9. 2021 si zákonní zástupci budou moci vyzvednout v pondělí 31. 5. 2021 na schůzce rodičů budoucích prvňáčků od 16:30 hod. v hudebním sále školy.

 

Vážení rodiče, víte, jak pomoci svým dětem před zahájením školní docházky?

* Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

* Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

* Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

* Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

* Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

* Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

* Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

* Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

* Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

Důležité informace pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

 svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)

zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

 zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

zvládá odloučení od rodičů

vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

je si vědomé zodpovědnosti za své chování

dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla

 pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

 používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

 spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

 zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

 tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

 vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

řadí zpravidla prvky zleva doprava