Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Testování před přijímací zkouškou na SŠ

TESTOVÁNÍ PŘED PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU NA SŠ

!!! Prosím sledujte webové stránky středních škol, kam si vaše děti podávají přihlášky a kde budou konat jednotnou či školní přijímací zkoušku!!!

  Od 26.4.2021 platí mimořádné opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 

!!!Osobní přítomnost uchazečů na školní přijímací zkoušce nebo na jednotné přijímací zkoušce bude umožněna pouze:

a) uchazeč nemá příznaky COVID-19

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního RT-PCR testu na přítomnost  viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo byl proveden jinou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky (škola, kam dítě dochází vydá potvrzení)

Doklad může být nahrazen dokladem  o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech nebo o vykonání testu u lékaře s neg.výsledkem v posl.7 dnech nebo certifikátem o úplném očkování.

!!!Je možné, že SŠ umožní těsně před přijímací zkouškou udělat si antigenní test, ale není to její povinnost! Proto sledujte webové stránky SŠ!!!

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A ZÁPISOVÉ LÍSTKY (aktualizováno 15.3.2021)

změna termínu přijímacích zkoušek: 4 leté obory: 3.5.2021(pondělí), 4.5.2021(úterý), náhradní termíny 2.6. a 3.6.2021

                                                                8 letá gymnázia: 5.5.2021(středa), 6.5.2021(čtvrtek)

Pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte cca 14 dní před jejím konáním! Jednotná přijímací zkouška - M - 85 minut, ČJ - 70 minut.

Zhruba za 14 dní od konání přijímacích zkoušek (nejdříve 19.5.2021) bude zveřejněm seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na stránkách SŠ či na dveřích SŠ. Od tohoto data běží 10 pracovních dnů na odevzdání zápisových lístků, které slouží k zapsání dítěte na SŠ. Jakmile odevzdáte zápisový lístek na SŠ, už nelze vrátit. Pouze v případě, že se žák dostane na druhou SŠ na odvolání, což se musí doložit, vrátí SŠ zápisový lístek uchazeči!

!!!Nebude-li žák na vybranou střední školu přijat, avšak splní kritéria přijímacího řízení, může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. (Vzory odvolání - můžete využít vzor na internetu, nebo mají SŠ již své blankety pro odvolání  připravené, když si budete na škole vyzvedávat rozhodnutí o nepřijetí osobně.)

 

PŘIHLÁŠKY NA SŠ

Žáci 9. ročníků a vycházející žáci 8.ročníků obdrželi v týdnu 1.-5.2. 2021 každý dvě přihlášky na SŠ. Přihlášky doma vyplňte a přineste ke kontrole a potvrzení školou pí.uč Hemské nejpozději po jarních prázdninách 22.2.2021(pondělí).  Připomínám, že obě školy či oba obory se píší na obě přihlášky a na obou přihláškách ve stejném pořadí!!! = budou dvě naprosto stejně vyplněné přihlášky!!!

!!!Žáci, kteří měli na vysvědčení z některého předmětu N, měli by si během února dodělat klasifikaci – pak obdrží novou upravenou přihlášku nebo se domluvit na dané SŠ na pozdějším dodání opravené přihlášky!

Pokud je nutná lékařská prohlídka, můžete přinést přihlášky k potvrzení, i když ji ještě nebudete mít! Přihlášky můžete nosit každý den, ale vzhledem  k současné situaci je třeba předem příchod nahlásit !!!

Zkontrolované a potvrzené přihlášky budu vracet stejným způsobem (u hlavního vchodu ZŠ Dubina), co nejdříve to půjde!

Přihlášky si žáci sami odevzdávají na SŠ nejpozději do 1.3.2021!!!

Radka Hemská

 

 

1. INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ na střední školy ve školním roce 2020 – 2021 (informace platné od 12.3.2021)!!!!!!!!!!

  • Informace o středních školách v Pardubickém kraji najdete v brožuře - Atlas školství (každý žák 9. ročníku obdržel ve škole) nebo ostatní kraje najdete na webových stránkách  www.atlasskolstvi.cz
  • Pokud mají žáci zájem o obor, kde se dělají talentové zkoušky, podávají si sami přihlášku na danou školu nejpozději do 30.11.2020. Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se budou konat v pracovních dnech od 4. ledna do 31. ledna 2021 (zápisový lístek obdrží tito žáci do 31.1.2021)
  • Vzory přihlášek jsou na stránkách MŠMT nebo na www.atlasskolstvi.cz – můžete si je vytisknout v listopadu sami, jinak žáci obdrží přihlášky v listopadu či v únoru ve škole (nebo po domluvě u školy), avšak poté je musí vyplněné ještě potvrdit škola, která vyplňuje zadní stranu přihlášky (ne žáci!).
  • Kritéria přijímacího řízení vyhlásí ředitelé SŠ nejpozději do 31.1.2021!!! 

!!!!!!!!V letošním školním roce 2020/2021 bude mít ředitel školy možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, či od obou zkoušek ustoupí!!! Jednotná přijímací zkouška je z matematiky a českého jazyka pouze u maturitních oborů. (kromě uměleckých škol a konzervatoří - zde se nekoná).  Přípravou testů je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. (na učební obory se přijímací zkouška nekoná!)

 

  • Žáci mohou pro první kolo přijímacího řízení podávat max. 2 přihlášky!! (2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou v listopadu a 2 přihlášky na školy bez talentové zkoušky v únoru)
  • V letošním školním roce mohou žáci vykonat 2x přijímací zkoušku na SŠ (4 leté obory): 1. termín je 3. 5. 2021 (pondělí) a 2. termín je 4. 5. 2021 (úterý). Náhradní termíny přijímacích zkoušek v případě neúčasti omluvené do 3 dnů z vážných důvodů jsou stanoveny na 2.6. a 3.6.2021.

Na přihlášce ke studiu žák vyplní pouze oddíl A,  a zajistí si lékařské potvrzení (je-li vyžadováno) o schopnosti studovat vybraný obor. Na přihlášky se zapisují obě školy, na které se žák hlásí. Na obou přihláškách musí být zachováno stejné pořadí škol!!! (Škola, která je na prvním místě, je školou, kde žák vykoná přijímací zkoušku v 1. termínu a škola, která je na druhém místě, je školou, kde žák vykoná přijímací zkoušku ve 2. termínu). Pořadí škol NEROZHODUJE o tom, které škole dává žák přednost! 

  • Nejpozději do 22. února 2021 žák odevzdá přihlášky kariérovému poradci (u oborů s talentovou zkouškou během měsíce listopadu třídnímu učiteli, který doplní prospěch ze 7. a 8. ročníku) a žákovi školou potvrzené přihlášky vrátí zpět. Na přihlášky na obory bez talentové zkoušky se bude psát prospěch z celého 8.ročníku a pol.9.ročníku, avšak 2.pololetí 8.ročníku nebude zahrnuto do kritérií, hodnocení přijímacího řízení.

 Žáci SAMI podávají přihlášky pro první kolo přijímacího řízení přímo řediteli střední školy do 1.března 2021 (do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020).

!!!!!!!!!Do 8.3.2021 může ředitel SŠ rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů a oznámí to uchazečům.

 U přijímacích zkoušek jsou v obou testech z M, Čj  uzavřené i otevřené úlohy, ve kterých bude hodnocen také postup řešení. Ředitel SŠ zveřejní výsledky přijímacích zkoušek - seznam přijatých uchazečů- nejdříve 19.5. 2021. V dalších kolech přijímacího řízení se již jednotné testy konat nebudou. V dalších kolech přijímacího řízení může žák podat libovolný počet přihlášek na SŠ.

Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel SŠ asi 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

Nejpozději do 15. března 2021 (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020) obdrží zákonný zástupce žáka na své základní škole tzv. ZÁPISOVÝ LÍSTEK, který musí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí předložit na školu, kterou si žák vybere. Odevzdat zápisový lístek může pouze jednou, vyjma přijetí na odvolání a vyjma přijetí na obor s talentovou zkouškou.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy či nástěnce ve SŠ po dobu 15 dnů. Tím je oznámení o přijetí bráno za oznámené! Rozhodnutí o nepřijetí obdrží žák písemně. (zákonný zástupce si jej musí vyzvednout na poště do 5 pracovních dnů)

Nebude-li žák na vybranou střední školu přijat, avšak splní kritéria přijímacího řízení, může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

2. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na osmiletá gymnázia

Platí stejné podmínky jako u přijímacího řízení na střední školy (viz výše).

Žáci konají přijímací zkoušku  z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA dne 5. 5. 2021 (středa) - 1. termín a 6.5. 2021 (čtvrtek) - 2. termín.

Na Gymnázium Dašická bude přijato  60 žáků (2 třídy), odkaz www.gypce.cz , na Gymnázium v Holicích a Přelouči po 30 žácích.

Přihlášku obdrží žáci ve škole, vyplní a odevzdají třídní učitelce v dohodnutém termínu.

KÓD A NÁZEV OBORU: 79 - 41 - K/81  Gymnázium

 

3. VÝSTAVA (BURZA)STŘEDNÍCH ŠKOL

Každý rok probíhá začátkem listopadu výstava SŠ hlavně Pardubického kraje v Ideonu. Letos přehlídka SŠ proběhne prostřednictvím on-line schůzek v Teamsech na portálu Burza Škol.Online

https://burzaskol.online  6.11.2020 (pátek)     (Pardubice)       

                                          20.11. 2020 (pátek)   (Pardubice)      (zkušební  připojení by bylo možné si prý zkusit  4.11. (středa) 8 - 8.45h. - avšak vzhledem k o-line výuce to mohou provést pouze rodiče, kteří budou mít možnost..) https://burzaskol.online/clanek/12

Ke každé výstavě jsou zaregistrovány SŠ s odkazem na on-line schůzku, prostřednictvím které budou zástupci SŠ  8 - 12.00h. a 18 - 21.00h. odpovídat na dotazy žáků a jejich rodičů.

PLATÍ OBA ČASY!!!  Doporučuje se, aby si žáci nejprve prohlédli informace o jednotlivých školách, které je zajímají a jsou k výstavám připojeny a v době konání výstav pak už vstupovali do on-line diskuze pouze k těm školám, o které mají skutečný zájem.

 

4. BURZA ODBORNÝCH UČILIŠŤ a praktických škol

Burza ZRUŠENA!!!

Místo: Úřad práce Pardubice

 

5. LETÁČKY  Z JEDNOTLIVÝCH  SŠ

Letáčky, které by žáci obdrželi na Burzách škol osobně, budeme dostávat e-mailem. Budu je postupně dodávat na webové stránky školy www.zsdubina.cz – Rodiče a žáci – Přijímací řízení na SŠ.

 

6. ÚP Pardubice

V příloze najdete leták od ÚP Pardubice. Ten nabízí konzultace školám, skupinám i jednotlivcům a pomáhá při výběru střední školy. Pokud máte zájem, telefonicky či e-mailem se domluvte na setkání. Vše se bude odvíjet od epidemiologické situace. ÚP nabízí jako každý rok besedu s policií pro zájemce o tento obor - také najdete v letáčku. ÚP zatím počítá s realizací této besedy. Můžete se stále přihlašovat, i s rodiči. Pokud by byla nějaká změna termínu, přihlášení zájemci budou informováni.

Beseda s vojáky 12.11.2020 je ZRUŠENA! (Zájemci mají kontaktovat přímo Vojenskou SŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové)

Beseda s policisty  7.1.2021 ZRUŠENA!

studium oboru Bezpečnostně právní činnost v Pardubickém kraji:

Střední průmyslová škola chemická Pardubice – www.spsch.cz

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči – www.gymskutec.cz

Případně v okrese Hradec Králové soukromá škola:

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s. r. o. – www.trivistreb.cz

 

!!! Sledujte webové stránky středních  škol, o které máte zájem, dny otevřených dveří budou dle situace  on-line nebo osobně.

 

Užitečné odkazy

https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Prijimaci-rizeni...

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-s...

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

http://www.sevt.cz/produkt/prihlaska-ke-vzdelavani-studiu-ve-ss-forma-vz...

www.infoabsolvent.cz

 

V případě jakýchkoli změn vás budu informovat a výše uvedené informace aktualizovat!

 

Pokud budete mít nějaký dotaz, pište na e-mail hemska@zsdubina.cz

 

S pozdravem Mgr.Radka Hemská   

 

PŘÍLOHY ZE STŘEDNÍCH ŠKOL:   SŠ automobilní Holice: https://spsautocz-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nosek_spsauto_cz/EeFm...

                                                           OA Pardubice - odkaz na zásilku: www.uschovna.cz/zasilka/DZ8Z2664PKACAYIH-UWR

                                                           OU - Chroustovice: https://chroustovicecz-my.sharepoint.com/…tTA

                                                            SZŠ Chrudim: https://szs.chrudim.cz/pro-uchazece/dny-otevrenych-dveri

                                                            OA a SOŠ HK: https://www.oahk.cz/dod/