Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 

  • Jednotná přijímací zkouška je v tomto školním roce stanovena na pondělí 8.června 2020 (čtyřleté obory) a na úterý 9.června (osmilétá a šestiletá gymnázia).

Pokud se na škole koná ještě školní přijímací zkouška je termín stanoven na dny 3.-4.června (popř.25.-26.května).

Jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obor vykoná uchazeč na škole, kterou má napsanou v přihlášce na prvním místě.

Žáci obdrží pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 10 pracovních dnů před termínem konání jednotné přijímací zkoušky (popř. 5 pracovních dnů před termínem konání školní přijímací zkoušky).

Pokud se uchazeč omluví z vážných důvodů písemně řediteli školy do 3 dnů od konání jednotné zkoušky, přihlásí škola uchazeče do 2 pracovních dnů od doručení omluvy k nahradnímu termínu 23. června 2020.

  • !změna v délce testu: test z Čj - 70 minut, test z M - 85 minut!

Centrum zpřístupní hodnocení jednotné zkoušky všem školám, které uvedl uchazeč v přihlášce a pro které platí povinnost konat jednotnou přijímací zkoušku.

Ředitel školy zpřístupní výsledky nejpozději 16. června 2020 (čtyřleté obory) a nejpozději 17. června (osmiletá gymnázia) - zveřejní výsledky pod registračními čísly, která uchazeči obdrží.

Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, může do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí podat řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí, pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, avšak nebyl přijat z kapacitních důvodů. (v letošním školním roce se nepodává odvolání!) Vzor této žádosti posílám v příloze!!!

Ředitel SŠ žádosti vyhoví v případě, že jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdá do 5 dnů zapisový lístek, nebo si ho vyzvedne zpět. Musí se řídit pořadím uchazečů!

 

ODEVZDÁVÁNÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ

  • Žák může odevzdat zápisový lístek ve chvíli, kdy zná výsledky přijímacího řízení z obou škol (oborů), na které se hlásil.
  • Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých účastníků, tedy nejpozději do 23. června 2020 - platí i pro učební obory!  (do 24. června2020 u osmiletých gymnázií)
  • Zápisový lístek se může poslat i poštou ( i poslední den, kdy končí lhůta pro jeho odevzdání), musí být však vyplněna škola, obor a podpis zákonného zástupce + uchazeče)

Při přijímaní uchazečů na základě nového rozhodnutí se ředitel školy řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Ředitel školy, na kterou uchazeč odevzdal zápisový lístek, může uchazeči vrátit záp. lístek zpět, pokud uchazeč předloží nové rozhodnutí o přijetí na jinou školu.

Pokud nebude naplněna kapacita budoucích 1. ročníků, vyhlásí ředitel SŠ druhé kolo přijímacího řízení. Ve druhém kole si žák může podat již libovolný počet přihlášek (píše se vždy jedna škola na jednu přihlášku).

                                                         

ROZDÁVÁNÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ 

 Po otevření škol, což je 25.5. třídní učitelé 9.A a  9.B osloví rodiče e-mailem nebo dají informace na stránky třídy, kde se s vámi domluví na předávání zápisových lístků. Uvedou termíny, ve kterých si budete moct zápisový lístek vyzvednout (musí zákonný zástupce) nebo se s třídními učiteli domluvíte individuálně. 

 

Pokud budete mít nějaký dotaz, pište na e-mail hemska@zsdubina.cz

 

S pozdravem Mgr.Radka Hemská                                                             

Soubory ke stažení