Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

VÝPIS HODNOCENÍ Z PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 7. - 9. ročník

VÝPIS ZNÁMEK 7. - 9. ročník (popř. 3. - 5. ročník - osmiletá gymnázia)

Formulář "Výpis hodnocení z předchozího vzdělávání s QR kódem" - do Bakalářů vložen až 30.1.2024, nyní probíhají kontroly údajů, nastavení, export dat...

5. - 6.2.2024  žáci obdrží tento formulář ve škole -  díky načteným datům bude jasné, že známky jsou pravdivé a budou zde uvedeny také průměry známek - tento způsob je pro SŠ lepší, než prosté kopie vysvědčení, už nemusí kontrolovat správnost údajů. 

Možno vložit do příloh v systému DIPSY do 20.2.2024.

R.Hemská

 

 

1. INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ na SŠ ve školním roce 2023-2024 (aktualizováno 3.1.2024)

- schválena novela školského zákona - platnost od 1.1.2024

 • Informace o SŠ v Pardubickém kraji najdete v brožuře - Atlas školství (vycházející žáci obdrželi ve škole) - ostatní kraje najdete na webových stránkách  www.atlasskolstvi.cz
 • Pokud mají žáci zájem o obor, kde se dělají talentové zkoušky, podávají si sami přihlášku na danou školu nejpozději do 30.11.2023. Talentové zkoušky se do těchto oborů budou konat v pracovních dnech od 2. ledna do 15.února 2024 (dle typu oboru). Každý žák si může podat max. 2 přihlášky na obor s talentovou zkouškou. (Poté bude mít ještě stejný počet možností podat si přihlášky na obory bez talentové zkoušky jako ostatní spolužáci.)
 • Kritéria přijímacího řízení na obory bez talentové zkoušky vyhlásí ředitelé SŠ nejpozději do 31.1.2024!!! 
 • V letošním školním roce mohou žáci vykonat 2x přijímací zkoušku na SŠ (4 leté obory): 1. termín je 12. 4. 2024 (pátek) a 2. termín je 15. 4. 2024 (pondělí). Náhradní termíny přijímacích zkoušek v případě neúčasti omluvené do 3 dnů z vážných důvodů jsou stanoveny na 29.4. a 30.4.2024.

Ve školním roce 2023/2024 se koná jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka pouze u maturitních oborů. (kromě uměleckých škol a konzervatoří - zde se nekoná).  Přípravou testů je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. (na učební obory se přijímací zkouška nekoná!)

 U přijímacích zkoušek jsou v obou testech z M, Čj  uzavřené i otevřené úlohy, ve kterých bude hodnocen také postup řešení. V dalších kolech přijímacího řízení se již jednotné testy konat nebudou. 

Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel SŠ asi 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

_______________________________________________________________________________________________________

!!! Je spuštěn INFORMAČNÍ WEB www.prihlaskynastredni.cz - PRO RODIČE A ŽÁKY!!!

- stránky budou průběžně aktualizovány a doplňovány

- budou vloženy (cca 10.1.2024) přihlášky + další formuláře

(níže uvádím nejdůležitější informace z tohoto webu):

 

Způsoby podání přihlášek:

a) Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA) - získáte maximum možných výhiod!

b) Podáním výpisu vytištěného z online systému

c) Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

 

!!! Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024!!! (Změny v přihlášce lze provádět pouze do 20.2.2024)

 

1. Elektronická přihláška

 • Přihlásíte se do systému (přes el.identitu), ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.
 • Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.
 • U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
 • Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.
 • Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky.
 • Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky.
 • Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

2. Výpis ze systému

 • Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).
 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).
 • Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.
 • U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
 • Stačí jedna kopie od každé přílohy.
 • Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

3. Tiskopis se všemi přílohami

 • Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.
 • Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.
 • Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh.
 • Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy.
 • Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

DŮLEŽITÉ ZMĚNY:

a) Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!

b) Určení PRIORITY jednotlivých škol (pořadí už pak nelze v 1.kole změnit!):

Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.

Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.

Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání!

____________________________________________________________________________________________________________________

Další důležitá data 1. kola:

10., 13. a 14. května 2024 - možné nahlížení do spisu

yes DEN D !!! 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)!!!

 

Odvolání

V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč "pod čarou" a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí "nad čáru". Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky priroritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů. 
Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů již nedává smysl! Případná volná místa se obsazují až v dalších kolech. Smysl dává odvolání například z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky.

 

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru v 1. kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

 

!!!Další postup pro podávání přihlášek ve 2. kole, ve 3. kole a dalších kolech přijímacího řízení najdete na informačním webu www.prihlaskynastredni.cz

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na osmiletá gymnázia

Platí stejné podmínky jako u přijímacího řízení na střední školy (viz výše).

Žáci konají přijímací zkoušku  z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA dne 16. 4. 2024 (úterý) - 1. termín a 17.4. 2024 (středa) - 2. termín. Náhradní termíny přijímacích zkoušek v případě neúčasti omluvené do 3 dnů z vážných důvodů jsou stanoveny na 29.4. a 30.4.2024.

Na Gymnázium Dašická bude přijato  60 žáků (2 třídy), odkaz www.gypce.cz , na Gymnázium v Holicích a Přelouči po 30 žácích.

KÓD A NÁZEV OBORU: 79 - 41 - K/81  Gymnázium

----------------------------------------------------

Kde možno studovat profese voják, policista:

 

!!!CHCI BÝT POLICISTOU:

obor studia: Bezpečnostně právní činnost, kód: 68-42-M/01

1.Střední průmyslová škola chemická Pardubice

(Více informací na: https://www.spsch.cz/)

2. ve Skutči (Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů)

3. v Třebechovicích pod Orebem (TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s. r. o. – soukromá škola)

4. v Moravské Třebové (Integrovaná střední škola Moravská Třebová)

5. v Trutnově (Bezpečnostně právní akademie, s. r. o. – soukromá škola)

6. ve Dvoře Králové n. L. (Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Dvůr Králové nad Labem)

7. v Jihlavě (TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o. – soukromá škola)

8. v Praze

Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola – soukromá škola

Střední zdravotnická škola

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o. – soukromá škola

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

 

 

!!!CHCI BÝT VOJÁKEM:

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Více informací na:

https://www.vsmt.cz/files/aktuality/aktuality.aspx

https://www.vsmt.cz/files/2021-22/nabor-prirucka.pdf

https://www.vsmt.cz/files/2021-22/nabor-letak.pdf

Kontakt pro případné dotazy: nprap. Smital Stanislav: smital@vsmt.cz; tel.: 973 274 264

 

Rekrutační pracoviště Pardubice

https://www.kvv-pardubice.army.cz/

Kontakt: kariera.pardubice@army.cz; tel.: 973 243 251, 973 243 256

 

!!! Sledujte webové stránky středních  škol, o které máte zájem, dny otevřených dveří budou dle situace  on-line nebo osobně.

 

Užitečné odkazy

www.infoabsolvent.cz – vyhledávání škol a oborů, videoukázky, uplatnění absolventů, profitest

www.atlasskolstvi.cz – vyhledávání škol a oborů, informace k přijímacímu řízení

www.nsp.cz– informace o povoláních

www.cermat.cz – jednotné přijímací zkoušky na SŠ, testy z předchozích let

www.pardubickykraj.cz/odbor-skolstvi - přijímací řízení, přihlášky, zápisové lístky, volná místa v dalším kole přijímacího řízení

www.klickevzdelani.cz – Školský portál Pardubického kraje

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani  – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.scio.cz – příprava na přijímací zkoušky

webové stránky konkrétních škol

 

Statistiky – absolventi na trhu práce:

https://www.mpsv.cz/web/cz/absolventi-skol-a-mladistvi - pololetní statistiky absolventů

https://data.mpsv.cz/web/data/vizualizace8 - nezaměstnaní absolventi dle oborů vzdělání

 

Testy zdarma:

www.infoabsolvent.cz

www.emiero.cz

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání - Úřad práce (uradprace.cz)

 

V případě jakýchkoli změn vás budu informovat a výše uvedené informace aktualizovat!

 

Pokud budete mít nějaký dotaz, pište na e-mail hemska@zsdubina.cz

 

S pozdravem Mgr.Radka Hemská