Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

01.06.2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи:

Základní školy Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870  

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 15. 6. 2022      14.00h – 18.00h

Místo zápisu / Місце запису: pavilon A, 1. patro, čtenářské dílny

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:  9 dětí

   Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

 

 

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

 

V /м. Pardubicích dne/дата 25. 5. 2022.                                                           

 

 

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

 

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do základní školy podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (lex Ukrajina školství)

Критерії, що застосовуються для прийняття дитини до початкової школи згідно з § 2 Закону No 67/2022 зб. (lex Україна освіта)

 

 

Tento zápis je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Цей запис призначений лише для дітей, яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні або яким надано візу для перебування понад 90 днів з метою стерплення перебування на території Чеської Республіки. Доводиться наданим візовим етикетом або печаткою у паспорті.

 

 

O přijetí rozhoduje ředitel školy podle stanovených kritérií.

Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst.

Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

Povinná školní docházka se týká dětí narozených 31. 8. 2016 a starších.

Рішення про прийняття приймається директором школи за встановленими критеріями. Допоміжні критерії будуть застосовуватися в разі інтересу більшої кількості дітей, ніж кількість вакантних місць. Час і порядок приходу дітей до зарахування не впливають на рішення про прийняття.

Обов'язкове навчання в школі стосується дітей народжених 31. 8. 2016 і старших.

 

 

Kritéria/Критерії

 

Body/бали

Jak doložit/ Як документувати

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice.

U cizince hlášené místo pobytu ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice.

 

Постійне перебування дитини в місцевому районі школи, або в районі з домовленістю про спільний шкільний план даної школи, укладеної зі статутним містом Пардубіце.

Для іноземця повідомлене місце перебування в даному районі школи, або в районі з угодою про спільний шкільний план даної школи, укладеною зі статутним містом Пардубіце.

5 bodů

5 балів

 

Předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v ČR.

Поданням відповідного документу, що засвідчує місце проживання в ЧР.

Sourozenec dítěte bude po 1. 9. 2022 žákem dotčené ZŠ.

Брати і сестри дитини, будуть по 1 9. 2022 автоматично учнями відповідної ЗОШ.

2 body

2 бали

Není třeba - ověří ZŠ

Не потрібно - перевіряє ЗОШ

V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude jejich další pořadí určeno podle nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou). Při stejné vzdálenosti rozhoduje pořadí los.

У разі недостатньої кількості місць і у разі рівності балів у учнів, їх подальший порядок визначається за найкоротшою відстанню адреси постійного проживання дитини, від школи (вимірюється повітряною лінією). На однаковій відстані вирішується порядок жеребкування.

 

 

*Zákonný zástupce může doložit pobyt také:

  • doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
  • doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem

 

*Законний представник також може підтвердити місце перебування:

- підтвердження копії чинного договору оренди або суборенди на об'єкт або квартиру за вказаною адресою,  

- підтвердження письмової заяви власника маєтку про згоду на користування об'єктом або квартирою за вказаною адресою заявника

 

              

Autor: pravec@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 08. 06. 2022